Wasteels Utazási Kft

 

Részletes adatvédelmi tájékoztató

Idegenforgalom

Pénzváltás

 IDEGENFORGALMI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.        Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Wasteels Utazási Kft

Székhely: 1087. Budapest, Kerepesi út 2-6

Cégjegyzékszám: Cg 01-09-070170

Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Ácsné Varajti Ildikó

Email: acsne.ildiko@wasteels.t-online.hu

A továbbiakban: Wasteels Utazási  iroda jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

 

2.       Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-   a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

3.       Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Wasteels Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Wasteels Utazási Irodával utazási szerződést kötők. 

 

4.       Az adatkezelés elvei

A Wasteels Utazási Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a)               jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

(b)               csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

(c)                az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

 

(d)               pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

 

(e)               olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

(f)                oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

5.       A Wasteels Utazási Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Wasteels Utazási Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

I.        érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

(a)                  név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)                 e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)                  érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d)                  

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II.      egyedi ajánlatkérés,

 

(a)                  név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)                 e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)                  érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d)                  

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

III.    utazási szerződés kötés

(a)                  név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)                 e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)                  a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

(d)                  

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

IV.   repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

(a)                  név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)                 e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)                  a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

(d)                  

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

V.     [egyéb]

 

6.               Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Wasteels Utazási Iroda általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a)               A Wasteels Utazási Iroda cégcsoportján belül;

(b)               A Wasteels Utazási Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: vasúttársaság, biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval,;

(c)                az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

(d)               felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Wasteels Utazási Iroda által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról,), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg:  e-mail:  info@wasteels.t-online.hu, telefon: 0036 1 2102802, 0036 1 3433492,  helyszínen nyitvatartási időben :   Wasteels Utazási Iroda, 1087. Budapest, Kerepesi út 2-6. ( Budapest , Keleti pályaudvar ).

 

7.       Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Wasteels Utazási Iroda  az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a)      a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b)     a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c)      a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d)     a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

8.       Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Wasteels Utazási Iroda  visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Utazási Iroda köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Wasteels Utazási Iroda  kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a)        a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b)        nem terjed ki az anonim adatokra;

(c)         nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)        magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Utazási Iroda a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Wasteels Utazási Iroda ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

9.       Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Wasteels Utazási Iroda az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

10.   Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Wasteels Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)          az Utazási Iroda kezeli e személyes adatokat, és

(b)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c)                a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Utazási Iroda a személyes adatokat kezeli.

Az Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)          a Wasteels Utazási Iroda kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f)           az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g)          nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Wasteels Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h)          az adatkezelés az Utazási Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i)           az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és

(j)           az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Wasteels Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m)        a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n)          az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Wasteels Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

11.   Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az [utazási iroda] korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az [utazási iroda] korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Wasteels Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)          az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)          az Utazási Irodának  már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Wasteels Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)               az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és

(b)               az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Wasteels Utazási Iroda az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)          az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)           kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Wasteels Utazási Iroda nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

12.   Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13.   Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Wasteels Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.


Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

14.   Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, A Wasteels Utazási Iroda azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

15.   A jelen tájékoztató módosításai

A Wasteels Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Wasteels Utazási Iroda adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

PÉNZVÁLTÁSI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a pénzváltás közvetítése során végzett adatkezelésről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a 2018. május 25-től alkalmazandó Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) való megfelelés céljából áttekinthetővé tegye, hogy a Pátria Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Megbízó Hitelintézet) megbízásából pénzváltási tevékenységet végző Közvetítő (a továbbiakban: Pénzváltó Iroda) milyen célból, milyen jogalapok alapján, hogyan gyűjti, használja fel természetes személyek adatait, azokba kik tekinthetnek bele és kiknek kerülnek továbbításra, a Pénzváltó Iroda azokat meddig őrzi meg, valamint hogy milyen jogok illetik meg az Érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 

1.      Adatkezelő Pénzváltó Iroda megnevezése

·         Neve:  Wasteels Utazási Kft

·         Székhelye: 1087. Budapest, Kerepesi út 2-6.

·         Postacíme: ua

·         Elektronikus (e-mail) címe: info@wasteels.t-online.hu

·         Telefon: 00 36 1 210 28 02

·         Fax:

·         Honlap: www. wasteels.thu

·         Adatvédelemért felelős munkatárs / megbízott külső szakértő elérhetőségei: Ácsné Varajti Ildikó

o       telefon: 00 36 20 9 621 704

o       e-mail cím: acsne.ildiko@wasteels.t-online.hu

 

Megbízó Hitelintézet:

·         Neve: Pátria Takarékszövetkezet

·         Székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22.

·         Postacíme: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22.

·         Elektronikus (e-mail) címe: kozpont@patriatakarek.hu

·         Honlap: www.patriatakarek.hu

·         Adatvédelmi tisztviselő és helyettesítőjének elérhetőségei:

o       dr. Magyar Gyöngyi (+36 29 530 219)

o       Lengyelné Kiss Ilona (+36 29 531 285)

o       e-mail cím: adatvedelem@patriatakarek.hu

 

A Pénzváltó Iroda az adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzi.

A kezelt adatok körét az adatkezelés célja (pl. ügyfél-átvilágítás, személyazonosítás, hamisgyanús készpénz kezelése, kapcsolattartás, stb.) határozza meg. A Pénzváltó Iroda a személyes adatokat csak célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli.

 

2.      A Pénzváltó Iroda adatkezelési tevékenysége szempontjából legfontosabb fogalmak

 

ügyfél” ügyfelének kell tekinteni azt a természetes személyt, aki a Pénzváltó Irodánál a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő pénzváltást vesz igénybe.

érintett”: azonosított vagy – közvetlenül illetve közvetett módon valamely azonosító alapján –  azonosítható természetes személy;

Bővebb fogalom mint az „ügyfél”, mert nem csak az azonosított, pénzváltást igénybe vevő természetes személyt jelenti, hanem például a tényleges tulajdonost, akinek az adatait nyilatkozat alapján kezeli a Pénzváltó Iroda, vagy a szolgáltatás iránt érdeklődő személy is érintett, mivel a kamera felvétel róla is készül.

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

3.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A pénzváltási tevékenység során végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·         a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)

·         a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet (Korm. rend.)

·         a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)

·         az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.)

·                                 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet (a továbbiakban: szűrőrendszerről szóló MNB rendelet)

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény)

·         a bankjegyek, illetve az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet, illetve 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet (MNB rend.)

·         a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (NGM rendelet)

 

4.      A pénzváltási szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 

A pénzváltási szolgáltatás nyújtásának és a törvényi előírások szerinti teljesítésének szükségszerű és elengedhetetlen feltétele egyes személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja a Hpt. szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő pénzváltás igénybevételével kapcsolatban az Ügyfél azonosítása, az adatkezeléssel Érintett személyes adatainak ellenőrzése, rögzítése, tárolása, az Ügyféllel való kapcsolattartás, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek kölcsönös teljesítése és érvényesítése.

A Pénzváltó Iroda részére egyes jogszabályok kötelező adatkezeléseket, adattovábbításokat írnak elő, ahol az adatkezelés jogalapja a törvény rendelkezése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

 

5.      Az ügyfél-átvilágítással összefüggő adatkezelés

Az ügyfél-átvilágítás lefolytatásához szükséges adatok:

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

a 300 000,- forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás során elengedhetetlen az Ön ügyfél-átvilágítása, melynek során azonosítjuk

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

a 300 000,- forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás során elengedhetetlen az Ön, mint vállalkozás, szervezet képviselőjeként, meghatalmazottjaként történt átvilágítása

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, beosztása,

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

az ügyfél-átvilágítás során az Ön személyazonosító okmányáról elengedhetetlen másolatot készíteni

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, személyazonosító okmányban található fénykép

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

az ügyfél-átvilágítás során szükséges nyilatkoznia a tényleges tulajdonosról

a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

az ügyfél-átvilágítás során szükséges nyilatkoznia arról, hogy Ön, illetve a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e

családi és utónév, kiemelt közszereplői minőség (pl. államtitkár) megnevezése, közeli hozzátartozói státusz megnevezése, köztudomású közeli kapcsolat minősége

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

amennyiben az Ön tranzakciójának értéke eléri vagy meghaladja a 3,6 millió forintot, a Pénzváltó Iroda köteles külön nyilvántartásban rögzíteni az Ön személyes adatait

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

 

A pénzváltási szolgáltatás során a törvényi előírások értelmében az egyes személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása vagy elmaradása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve annak igénybevétele meghiúsul.

 

5.1. Az adatkezelés időtartama

 

A Pénzváltó Iroda az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatokat és személyes okmányok másolatát az átvilágítási intézkedéstől számított 8 évig, illetve az MNB, a NAV PEII, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresése esetén a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.

 

6.      Kockázatértékeléssel összefüggő adatkezelés

 

A Pénzváltó Iroda a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a rendszeres és/vagy nagy összegű, illetve a szokatlannak minősülő pénzváltási tranzakciókat köteles átvizsgálni (monitoring), melynek során az ügyfelek és ügyletek vonatkozásában kockázatértékelést végez, ügyfél-profilt alkot.

 

A kockázatértékelés lefolytatásához szükséges adatok:

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

rendszeres és/vagy nagy összegű, illetve a szokatlannak minősülő pénzváltási tranzakciók kötelező kockázatértékelése

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, devizajogi státusz, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt. és szűrőrendszerről szóló MNB rendelet)

pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése céljából visszatérő ügyfélként elengedhetetlen kockázati profilt készíteni

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, devizajogi státusz, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt. és szűrőrendszerről szóló MNB rendelet)

 

6.1. Az adatkezelés időtartama

A Pénzváltó Iroda a kockázatértékelés és a kockázati profil-készítés során rögzített személyes adatokat az átvilágítási intézkedéstől számított 8 évig, illetve az MNB, a NAV PEII, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresése esetén a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.

 

7.      A bizonylatolással összefüggő adatkezelés

A Pénzváltó Iroda az ügyfél-átvilágítással járó pénzváltás során az ügyleti bizonylaton személyes adatokat köteles rögzíteni.

 

Az ügyleti bizonylaton feltüntetendő személyes adatok:

 

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

a 300 000,- forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzes váltás során elengedhetetlen az Ön személyes adatait a váltási bizonylaton feltüntetni

családi és utónév, személyazonosító okmányának száma és típusa, devizajogi státusza

jogi kötelezettség teljesítése (Pmt.)

a 300 000,- forintot el nem érő készpénzes váltás során az Ön kérésére a Pénzváltó Iroda a váltási bizonylaton feltünteti a személyes adatait

Ön által kért személyes adatai, így különösen családi és utóneve, személyazonosító okmányának száma és típusa, lakcíme

az Ön hozzájárulása

 

7.1. Az adatkezelés időtartama

 

A Pénzváltó Iroda a személyes adatokat tartalmazó váltási bizonylatokat a Számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított 8 évig, illetve az MNB, a NAV PEII, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresése esetén a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.

 

8.      A hamisgyanús készpénz bevonásával összefüggő adatkezelés

A Pénzváltó Iroda köteles a hamisgyanús készpénz bevonása során a bevonásról készített jegyzőkönyvben a készpénzt átadó ügyfél személyes adatait rögzíteni.

 

A jegyzőkönyvben feltüntetendő személyes adatok:

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

a hamisgyanús készpénz bevonása során elengedhetetlen az Ön személyes adatait az átvétel tényét rögzítő jegyzőkönyvben feltüntetni

családi és utónév, személyazonosító okmányának száma és típusa, lakcím

vállalkozás, szervezet képviseletében eljáró természetes személy családi és utóneve, személyazonosító okmányának száma és típusa, lakcíme

jogi kötelezettség teljesítése (MNB rend.)

 

8.1. Az adatkezelés időtartama

A Pénzváltó Iroda a hamisgyanús készpénz átadójára vonatkozó személyes adatokat az MNB előírásai értelmében az átvételtől számított 8 hétig köteles megőrizni.

 

9.      A kamerás megfigyeléssel összefüggő adatkezelés

A Pénzváltó Iroda köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben lezajlott folyamatokat filmszalagon vagy más hasonló, képi, a történtek későbbi rekonstruálását lehetővé tévő módon

rögzíteni (kamerás megfigyelés).

 

A kamerás megfigyelés során rögzített személyes adatok:

 

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

a kamera-felvételek rögzítésének készítésének célja – a személy- és vagyonvédelmen kívül – jogszabálynak való megfelelés

természetes személy arcképe

jogi kötelezettség teljesítése (Korm. rend.)

 

A Pénzváltó Iroda a kamera-felvétel készítésről, a kapcsolódó adatkezelésről a felvételi zóna határánál elhelyezett figyelemfelhívó jelzés (kamera piktogram jel) és szöveges ismertetés ad tájékoztatást.

 

9.1. Az adatkezelés időtartama

A Pénzváltó Iroda a kamerás megfigyelés során rögzített személyes adatokat a Korm. rend. előírásai értelmében az rögzítéstől számított 50 napig köteles megőrizni. A Korm. rend.-ben foglalt határidő leteltét követően a Pénzváltó Iroda köteles a készített felvételeket megsemmisíteni.

 

10.   A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

A Pénzváltó Iroda a panaszkezeléssel kapcsolatosan törvényi rendelkezések alapján köteles biztosítani, hogy Ön személyesen, telefonon vagy írásban közölje panaszát.

A panaszkezeléshez az alábbi adatok szükségesek:  

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

az Ön által kezdeményezett panaszkezelési eljárás lefolytatásához, a tények tisztázásához és a válaszadáshoz Önnek szükséges megadnia személyes adatait

családi és utónév, születési hely és idő, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail, panaszbejelentői minőség (ügyfél, meghatalmazott), panasz tárgya

jogi kötelezettség teljesítése (Hpt.)

a panasz tárgya azért szükséges, hogy a Pénzváltó Iroda megfelelően és érdemben kezelhesse panaszát

panasz tárgya

jogi kötelezettség teljesítése (Hpt.)

 

10.1.          Az adatkezelés időtartama

A Pénzváltó Iroda a panaszkezelés során rögzített személyes adatokat, illetve hangfelvételt a törvényi előírásoknak megfelelően a panaszügy lezárásáról számított 5 évig köteles megőrizni.

 

11.   A kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

A Pénzváltó Iroda a visszatérő ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartás érdekében nyilvántartást vezet ezen ügyfelei kapcsolattartási adatairól:  

 

adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés jogalapja

az Önnel történő kapcsolatfelvételhez, a Pénzváltó Iroda és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges

családi és utónév, telefonszám, e-mailcím

az Ön hozzájárulása

amennyiben Ön a vállalkozás, szervezet képviselőjeként, meghatalmazottjaként jár el, a kapcsolattartáshoz a Pénzváltó Iroda kezeli az Ön elérhetőségét

személyes telefonszám, családi és utónevét tartalmazó e-mail cím

az Ön hozzájárulása

 

11.1.          Az adatkezelés időtartama

A Pénzváltó Iroda a kapcsolattartáshoz megadott személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásig kezeli. Hozzájárulását a Pénzváltó Iroda e-mail címére küldött levélben, telefonon vagy személyesen bármelyik pénzváltó irodájában bármikor lemondhatja.

 

12.   Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Pénzváltó Iroda és a Megbízó Hitelintézet munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és feladataik ellátása érdekében, az egyes munkakörökhöz kapcsolt mindenkor hatályos hozzáférési jogosultságok alapján. A Pénzváltó Iroda valutapénztárosi munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az ügyfél-átvilágítás végrehajtása érdekében megismeri, a Megbízó Hitelintézet adatvédelmi tisztviselője és/vagy belső ellenőre a Pénzváltó Iroda tevékenységének ellenőrzése során megismerheti az Ön személyes adatait.

 

13.   Adattovábbítás

 

13.1.          Jogszabályi kötelezettség teljesítésével összefüggő adattovábbítás

 

A Pénzváltó Iroda a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében adja át személyes adatait harmadik személynek. Így például a pénzváltás során a Pénzváltó Iroda online pénztárgépet köteles alkalmazni, amely automatikusan (online) továbbítja a bizonylaton található személyes adatait az adóhatóság számára, illetve a hamisgyanús készpénz átvételekor a Pénzváltó Iroda jegyzőkönyvben rögzített adatait továbbítja az MNB számára a hamisgyanús készpénz beküldésekor. 

 

A hatóságok számára továbbított személyes adatok:

adattovábbítás célja

továbbított személyes adat

adattovábbítás jogalapja

online pénztárgép kötelező alkalmazása miatt az adóhatóság részére az Ön személyes adatai közül a váltási bizonylaton szereplő adatok automatikusan továbbításra kerülnek, amennyiben a pénzváltás értéke meghaladja a 300 000,- forintot

családi és utónév, születési családi és utónév, személyazonosító okmányának száma és típusa, devizajogi státusza, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

jogi kötelezettség teljesítése (Online pénztárgépek alkalmazásáról szóló NGM rendelet)

a hamisgyanús készpénz bevonása során elengedhetetlen az Ön személyes adatait az átvétel tényét rögzítő jegyzőkönyvben feltüntetni

családi és utónév, személyazonosító okmányának száma és típusa, lakcím

vállalkozás, szervezet képviseletében eljáró természetes személy családi és utóneve, személyazonosító okmányának száma és típusa, lakcíme

jogi kötelezettség teljesítése (MNB rend.)

 

13.2.          Hatósági megkeresés teljesítésével összefüggő adattovábbítás

 

A Pénzváltó Iroda a hatósági megkeresés teljesítése érdekében adja át személyes adatait harmadik személynek. Így például a rendőrség megkeresi a Pénzváltó Irodát és a nyomozás sikeres lefolytatásához az Ön személyes adatait tartalmazó váltási bizonylatot, azonosító adatlapot, tényleges tulajdonosi nyilatkozatot vagy kamerafelvételt bekéri.

 

A hatóság számára továbbított személyes adatok:

adattovábbítás célja

továbbított személyes adat

adattovábbítás jogalapja

amennyiben a hatóság adatszolgáltatásra hívja fel Társaságunkat, abban az esetben a jogi kötelezettség teljesítése érdekében kötelezettségünk az Ön személyes adatait a hatóság számára továbbítani

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

jogi kötelezettség teljesítése

 

13.3.          Szerződéses kötelezettség teljesítésével összefüggő adattovábbítás

A Pénzváltó Iroda a Megbízó Hitelintézettel kötött megbízási szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében a Pmt. szerint elvárt külön nyilvántartásban kezelt adatokat továbbítja a Megbízó Hitelintézet számára.

 

A Megbízó Hitelintézet számára továbbított személyes adatok:

adattovábbítás célja

továbbított személyes adat

adattovábbítás jogalapja

amennyiben az Ön tranzakciójának értéke eléri vagy meghaladja a 3,6 millió forintot, a Pénzváltó Iroda a Pmt.-ben előírtak szerint vezetett külön nyilvántartásban rögzített személyes adatait köteles a Megbízó Hitelintézet számára továbbítani

családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmányának száma és típusa, édesanya neve, tranzakció típusa, pénzneme és értéke

a Pmt.-ben foglaltak betartása érdekében szerződéses kötelezettség teljesítése

 

14.   Adatfeldolgozóval kapcsolatos tájékoztatás

A Pénzváltó Iroda adatfeldolgozót nem alkalmaz, kiszervezett tevékenységet nem végez, valamint harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.

 

15.   Adatbiztonsági intézkedések

A Pénzváltó Iroda a GDPR, valamint pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján köteles biztosítani az informatikai rendszere biztonságos működtetését és az adatok megfelelő védelmét.

A Pénzváltó Iroda a pénzváltás során az Ön által megadott személyes adatait a Pénzváltó Iroda székhelyén és pénzváltó telephelyein üzemeltetett valutaváltó programmal ellátott számítógépes rendszerein tárolja. Személyes adatai tárolásához más szolgáltató szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Pénzváltó Iroda az Ön személyes adatai biztonsága érdekében technikai és műszaki, intézkedésekkel, hozzáférési jogosultságokkal védi a személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a Pénzváltó Iroda csak a pénzváltó alkalmazottak munkavégzéséhez szükséges mértékre korlátozza a hozzáférési jogosultságokat, illetve naplózza az egyes munkavállalók személyes adatokhoz való hozzáférését.

 

Az Ön személyes adatainak további védelmét szolgálja, hogy a Pénzváltó Iroda adatkezelési és adatvédelmi tevékenységét támogatja a Megbízó Hitelintézet adatvédelmi tisztviselője.

 

16.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Önt, mint a Pénzváltó Iroda adatkezeléssel érintett ügyfelét az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi jogok illetik meg:

a)     tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b)     kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c)     kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását;

d)     élhet az adathordozhatósághoz való jogával;

e)     tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

f)       jogainak megsértése esetén a Pénzváltó Irodához vagy a Megbízó Hitelintézethez, továbbá az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH), valamint bírósághoz fordulhat.

 

16.1.          A tájékoztatáshoz való jog

 

Ön a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet a Pénzváltó Irodától személyes adatainak kezeléséről, ennek keretében:

·         milyen célból történik személyes adatainak kezelése,  

·         melyek a kezelt személyes adatok kategóriái,  

·         arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba továbbítják-e,

·         mennyi az adatkezelés időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek az időtartam meghatározásának szempontjai,

·         azon jogáról, hogy kérelmezheti-e a Pénzváltó Irodától a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat-e személyes adatai kezelése ellen,

·         a Pénzváltó Iroda kinek, mikor, milyen jogszabály alapján és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,

·         a Pénzváltó Iroda kinek továbbította a személyes adatait,

·         az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

·         arról, hogy a Pénzváltó Iroda alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, amennyiben igen, az alkalmazott logikáról, továbbá arról, hogy az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A Pénzváltó Iroda kérelmét az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre eljutatott levélben legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

16.2.          A helyesbítéshez való jog

 

Ön személyesen a Pénzváltó Irodában vagy a Pénzváltó Irodához intézett írásos megkeresésében kérheti, hogy a Pénzváltó Iroda indokolatlan késedelem nélkül módosítsa (pontosítása) az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérheti továbbá a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés célját.  

 

A Pénzváltó Iroda kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és intézkedéséről az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre eljutatott levélben tájékoztatja.

 

16.3.          A törléshez / „elfeledtetéshez” való jog

 

Ön a Pénzváltó Irodához intézett írásos megkeresésében kérheti, hogy a Pénzváltó Iroda törölje személyes adatait. A Pénzváltó Iroda a törlési kérelmet abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy a Megbízó Hitelintézettel kötött megbízási szerződésen alapuló jogi kötelezettség teljesítése kötelezi a személyes adatok további tárolására. Ilyen eset például, amikor a Pmt. szerinti 8 éves adatmegőrzési idő még nem telt el.

 

Amennyiben Ön olyan személyes adatot bocsát a Pénzváltó Iroda rendelkezésére, amely az adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükséges (így például az azonosítás során az útlevele mellett a személyazonosító okmányát is bemutatja és a Pénzváltó Iroda mindkét okmányáról készít másolatot), a Pénzváltó Iroda a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat indokolással ellátva visszaküldi Önnek vagy amennyiben az adatok visszaküldése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, akkor törli vagy megsemmisíti azokat.

 

A Pénzváltó Iroda nem törli az adatokat abban az esetben sem, amennyiben az adatkezelés:

·         a személyes adatok kezelését előíró uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges,

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 

A Pénzváltó Iroda az említett kötelezettségek hiányában teljesíti az Ön adattörlésre vonatkozó kérelmét, és intézkedéséről az Ön által megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre eljutatott levélben tájékoztatja.

 

16.4.          Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön az adatkezelés korlátozására jogosult, ha:

a)     Ön vitatja a személyes adatok pontosságát → ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Pénzváltó Iroda ellenőrizni tudja személyes adatai pontosságát,

b)     Ön tiltakozott az adatkezelés ellen → ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Pénzváltó Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben,

c)     az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

d)     a Pénzváltó Irodának már nincs szüksége az Ön személyes adataira az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

16.5.          Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Közvetítő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Közvetítő akadályozná, amennyiben az adatkezelés:

·         hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

·         automatizált módon történik.

Ön továbbá a jelen pont szerinti joga gyakorlása során kérheti a Közvetítő és egyéb adatkezelő közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy a Közvetítő az ügyfél személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, illetve a Közvetítő automatizált adatkezelést nem alkalmaz, ezért a pénzváltási szolgáltatás igénybevétele során Ön korlátosan tud élni az adathordozhatósághoz való jogával.

 

16.6.          A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a Pénzváltó Irodához intézett írásos megkeresésében bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Pénzváltó Iroda jogos érdekén alapuló kezelése ellen. A Pénzváltó Iroda az Ön személyes adatait tiltakozása esetén nem kezeli tovább, kivéve, ha a Pénzváltó Iroda bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos indokok alapján kerül sor az adatkezelésre, amelyek:

·         elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön jogosult tiltakozni az ellen is, hogy a Pénzváltó Iroda az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatait közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célból felhasználja. Tiltakozása esetén a Pénzváltó Iroda a személyes adatait e célból a továbbiakban nem kezelheti.

 

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból is bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közvélemény-kutatás, vagy történelmi és tudományos kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik.  

 

Tekintettel arra, hogy a pénzváltás során az Ön személyes adatainak kezelésére jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jogával a pénzváltással összefüggésben felmerülő adatkezelés esetén korlátosan élhet. Így például Ön nem élhet a tiltakozás jogával, amikor a Pénzváltó Iroda a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése céljából, a jogszabályi előírások alapján az ügyfelek és ügyletek befogadása és monitoringja során kötelező kockázatértékelést és profilt készít.

 

17.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

 

17.1.          Pénzváltó Irodánál benyújtott megkeresés megválaszolása

Amennyiben Ön úgy véli vagy azt tapasztalja, hogy a Pénzváltó Iroda jogellenesen kezeli személyes adatait, javasoljuk, hogy a felügyeleti hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Pénzváltó Irodánál vagy a Megbízó Hitelintézetnél a tiltakozás jogával, illetve a panaszbenyújtás lehetőségével.

 

Jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését a Pénzváltó Irodánál vagy a Megbízó Hitelintézetnél az alábbiak szerint tudja előterjeszteni:

·         postai küldeményként az 1. pontban megjelölt levelezési címen,

·         elektronikus levél formájában az 1. pontban feltüntetett e-mail címen,

·         telefonon, azonosítás és hangrögzítés mellett az 1. pontban feltüntetett telefonszámon, valamint

·         személyesen a Pénzváltó Iroda székhelyén vagy bármely telephelyén az ügyfélfogadási időben.

 

A Pénzváltó Iroda az Ön jogellenes adatkezeléssel összefüggésben keletkezett panasza kapcsán hozott intézkedésekről a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt, amely határidő a kérelem összetettségétől, illetve a kérelmek számától függően legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül a Pénzváltó Iroda tájékoztatja Önt.

 

Amennyiben a Pénzváltó Iroda úgy dönt, hogy nem tesz intézkedést az Ön kérelmére, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

17.2.          Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cl, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail elérhetősége: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldala: http//naih.hu). panaszt tegyen a Felügyeleti hatóságnál (NAIH).

 

17.3.          Bírósági eljárás kezdeményezése

Ön polgári peres eljárást kezdeményezhet, bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint a Pénzváltó Iroda az Ön személyes a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. Ön a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Pénzváltó Iroda köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

 

18.   Az Adatkezelési tájékoztatóban használt további fogalom meghatározások

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

banktitok” minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik;

 

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

 

 „érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;